آموزش تعمیرات ایسیو و مالتی پلکس : سیستم الکترونیک چراغ های جلو


آموزش تعمیرات ایسیو – آموزش ایسیو – تعمیرات ایسیو – دوره آموززش تعمیرات ایسیو – جزوه آموزش تعمیرات ایسیو


فهرست قطعات سیستم و محل قرارگیری :

1 ) باطری …………………………………………………….. BB00 …………………………………………………………… داخل اتاق موتور

2 ) جعبه فیوز اتاق موتور ……………………………………. BF00 …………………………………………………………… داخل اتاق موتور سمت چپ

3 ) جعبه فیوز اتاق سر نشین …………………………….. BF00I …………………………………………………………… بالای پای راننده

4 ) سوئیچ …………………………………………………… SW00 …………………………………………………………… زیر فرمان

5 ) BCM ………………………………………………………. BCM …………………………………………………………… زیر داشبورد سمت چپ

6 ) FCM ……………………………………………………… FCM …………………………………………………………… داخل جعبه داخل اتاق موتور

7 ) آمپر ……………………………………………………….. ICN …………………………………………………………… جلو داشبورد

8 ) کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ ها  ………………………. 6600 …………………………………………………………… روبروی زانوی چپ راننده

9 ) چراغ های جلو سمت چپ ……………………………. 2610 …………………………………………………………… جلو سمت چپ

10 ) چراغ های جلو سمت راست ……………………….. 2615 …………………………………………………………… جلو سمت راست

11 ) دسته راهنما ………………………………………….. 0002 …………………………………………………………… زیر غربیلک فرمان


آموزش تعمیرات ایسیو – آموزش ایسیو – تعمیرات ایسیو – دوره آموززش تعمیرات ایسیو – جزوه آموزش تعمیرات ایسیو


تشریح عملکرد سیستم الکترونیک چراغ های جلو ( آموزش تعمیرات ایسیو و مالتی پلکس : سیستم الکترونیک چراغ های جلو ) :

وضعیت شبکه مالتی پلکس :

در این سیستم بدلیل ارتباط یونیت های BCM و ICN و MFD و FCM شاهد حضور سه شبکه متقاطع هستیم :

  • ارتباط CAN بین پایه های 1 و 2 سوکت 18 پایه سفید رنگ BCM و پایه های A1 و A2 سوکت 15 پایه مشکی رنگ FCM با شماره سیم های 9021 و 9022 برقرار است .

  • ارتباط CAN بین پایه های 1 و 2 سوکت 18 پایه سفید رنگ BCM و پایه های 14 و 10 سوکت 18 پایه سفید رنگ MFD با شماره سیم های 9051 و 9052 برقرار است .

  • ارتباط CAN بین پایه های 15 و 11 سوکت 18 پایه سفید رنگ MFD و پایه های 7 و 6 سوکت 18 پایه سفید رنگ آمپر چهارگانه با شماره سیم های 9071 و 9072 برقرار است .


آموزش تعمیرات ایسیو – آموزش ایسیو – تعمیرات ایسیو – دوره آموززش تعمیرات ایسیو – جزوه آموزش تعمیرات ایسیو


شروع به فعالیت این سیستم را از دسته راهنما آغاز می کنیم :

نور پایین ( آموزش تعمیرات ایسیو و مالتی پلکس : سیستم الکترونیک چراغ های جلو ) :

دسته راهنما را دو کنتاکت جلو می بریم اطلاعات کنتاکت یک پیام دستوری به صورت یک سیگنال بدنه از پایه 3B سوکت 9 پایه مشکی رنگ دسته راهنما خارج شده و به پایه 17 سوکت 18 پایه سفید رنگ BCM ارسال می شود . BCM ضمن گرفتن این اطلاعات آن را تجزیه و تحلیل می کند و در صورت محیا بودن شرایط پیش فرض ، پیام اجرای دستور را از دو طریق به دو مقصد ارسال می کند :

  • ابتدا از طریق پایه های 1 و 2 سوکت 18 پایه سفید رنگ BCM دستور را به پایه های A1 و A2 سوکت 15 پایه مشکی رنگ FCM با شماره سیم های 9021 و 9022 می رساند که FCM با دریافت این دستور آن را کد گشایی کرده و مسئولیت اجرای دستور را بر عهده می گیرد . لذا پایه های خروجی خود را بلافاصله فعال کرده و از یک طرف با برق دادن به پایه های B2 سوکت 15 پایه سفید رنگ خود چراغ نور پایین سمت جلو چپ را روشن کرده و از طرف دیگر با برق دادن به پایه های B5 سوکت 15 پایه مشکی رنگ خود چراغ نور پایین سمت راست را روشن می کند .

  • ثانیا از طریق پایه های 1 و 2 سوکت 18 پایه سفید رنگ BCM دستور را به پایه های 14 و 10 سوکت 18 پایه سفید رنگ MFD رسانیده و MFD نیز به نوبه خود این دستور را از پایه های 15 و 11 سوکت 18 پایه سفید رنگ خود به پایه های 6 و 7 سوکت 18 پایه سفید رنگ آمپر می رساند که آمپر یا ICN با دریافت این دستور آن را کد گشایی کرده و مسئولیت اجرای دستور را بر عهده می گیرد . لذا لامپ نگین نور پایین را در روی آمپر روشن می کند .


نور بالا ( آموزش تعمیرات ایسیو و مالتی پلکس : سیستم الکترونیک چراغ های جلو ) :

اگر دسته راهنما را به سمت فرمان فشار دهیم ، کنتاکت های داخلی یک پیام دستور به صورت یک سیگنال بدنه از پایه 5B سوکت 9 پایه مشکی رنگ دسته راهنما خارج کرده و به پایه 18 سوکت 18 پایه سفید رنگ BCM ارسال می شود . BCM ضمن گرفتن این اطلاعات آن را تجزیه و تحلیل می کند و در صورت محیا بودن شرایط پیش فرض ، پیام اجرای دستور را از دو طریق به دو مقصد ارسال می کند :

  1. ابتدا از طریق پایه های 1 و 2 سوکت 18 پایه سفید رنگ BCM دستور را به پایه های A1 و A2 سوکت 15 پایه مشکی رنگ FCM با شماره سیم های 9021 و 9022 می رساند که FCM با دریافت این دستور آن را کد گشایی کرده و مسئولیت اجرای دستور را بر عهده می گیرد . لذا پایه های خروجی خود را بلافاصله فعال کرده و از یک طرف با برق دادن به پایه های B3 سوکت 15 پایه سفید رنگ خود چراغ نور بالا سمت جلو چپ را روشن کرده و از طرف دیگر به برق دادن پایه B4 سوکت 15 پایه مشکی رنگ خود چراغ نور بالا سمت جلو راست را روشن می کند .

  2. ثانیا از طریق پایه هی 1 و 2 سوکت 18 پایه سفید رنگ MFD رسانیده و MFD نیز به نوبه خود این دستور را از پایه های 15 و 11 سوکت 18 پایه سفید رنگ خود به پایه های 6 و 7 سوکت 18 پایه سفید رنگ آمپر چهار گانه می رساند که آمپر یا ICN با دریافت این دستور آن را کد گشایی کرده و مسئولیت اجرای دستور را بر عهده می گیرد لذا لامپ نگین نور بالا را در روی آمپر روشن می کند .

تذکر مهم ( آموزش تعمیرات ایسیو و مالتی پلکس : سیستم الکترونیک چراغ های جلو ) :

بایستی توجه داشته باشید که در 206 ارسال اطلاعات مابین BCM و ICN به واسطه یونیت MFD برقرار می شود . در رانا با توجه به نبود این قطعه ، این ارتباط به صورت مستقیم است .


تنظیم ارتفاع نور ( آموزش تعمیرات ایسیو و مالتی پلکس : سیستم الکترونیک چراغ های جلو ) :

با روشن شدن چراغ های جلو ( نور پایین یا نور بالا ) ، BCM که خود روشن کننده اصلی چراغ هاست یک برق مستقیم را نیز از پایه A7 سوکت 15 پایه سفید رنگ خود خارج می کند که برق اصلی را به کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو می رساند .

کلید سلکتوری تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو که روبروی پای راننده و روی داشبورد قرار دارد در واقع یک سلکتور مقاومتی چند مرحله ای است . این سلکتور در 206 اکومکس 4 مرحله ای و در رانا 2 مرحله ای است . در این کلید در واقع یک جعبه مقاومت است با چرخاندن آن به طور سری تعدادی مقاومت را با یکدیگر جمع می کند و موتور کاسه چراغ در 206 و رانا نیز یک موتور ساده است که در داخل آن یک مقایسه کننده الکترونیکی قرار داده شده است . در 206 اکومکس ، این کلید از طریق پایه های 1 و 3 خود به ترتیب برق و بدنه را به پایه های 1 و3 موتور کاسه چراغ رسانیده و پایه 5 نیز مقاومت های متغیر را به اطلاع پایه 2 موتور می رساند . در رانا ، موتور کاسه چراغ ، برق و بدنه را از خود برق و بدنه سوکت چراغ گرفته و پایه 9 سوکت چراغ جلو منتظر دریافت تغییرات مقاومتی از پایه 1 سوکت کلید تنظیم ارتفاع نور می شود .

با چرخاندن کلید هر بار یک مقاومت به خصوص در مقابل موتور قرار گرفته که در این حالت موتور مربوطه با حرکت خود مقدار مقاومت دیده شده را با حرکت موتور جبران می کند که نتیجه آن حرکت کوچک وضعی موتور و ایستادن مجدد است . هر دو موتور کاسه چراغ های جلو با یکدیگر موازی بوده و همزمان کار می کنند .

یک لامپ به همراه یک مقاومت کوچک در داخل کلید وظیفه روشن کردن موضعی محل کلید را بر عهده دارد که همزمان با روشن شدن چراغ های جلو ، روشن می شود .


دوره آموزش تعمیرات ایسیو در آموزشگاه و پارسیان صنعت خودرو در 180 ساعت برگزار می گردد . هنرجویان پس از گذراندن دوره آموزش تعمیرات ایسیو می توانند مدرک QAL انگلستان را دریافت کنند و مشغول به کار در تعمیرگاه های خودرو در زمینه تعمیرات ایسیو و برق و انژکتور خودرو شوند و یا برای خود تعمیرگاه تاسیس کنند .

همین حالا ثبت نام کنید !

ثبت نام دوره آموزش تعمیرات ایسیو – کلیک کنید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست