آموزش الکترونیک خودرو

یکی از حوزه های جذاب در بازار کار تعمیرات خودرو ، حوزه بردهای و الکترونیک خودرو می باشد . خودروهای امروزی برای کنترل قسمتهای مختلف خود ، مجهز به یکسری برد الکترونیکی شده اند که معمولا تحت عنوان یونیت شناخته می شوند . این یونیت ها مسئول تنظیمات مختلف در خودرو می باشند.

اصلی ترین یونیت خودروها ، یونیت مرکزی یا ECU ( همان کامپیوتر خودرو ) می باشد و سایر یونیت ها در ارتباط با ECU می باشند .

ECU ( ایسیو ) در واقع قسمت اصلی کنترل سنسورها و عملگرهای خودرو بوده و تمامی فرمانها از این یونیت به سایر یونیت ها منتقل می شود و چنانچه خطایی در عملکرد سایر قسمتها باشد ، خطای مربوطه در ایسیو ظاهر می شود.

سایر یونیت های خودرو شامل : ABS ، یونیت ایربگ ، یونیت BCM ، یونیت CCN ، FN و … هستند.

فهرست